حوزه های فعالیت

پروژه های داوطلبی

آماده سازی پلتفرم کار داوطلبی

توسط: ایران والنتیر

حوزه های فعالیت:

استارت آپ

تکنولوژی و کامپیوتر